Index
Profil
Náš tím
Kontakt

Profil
 
Advokátska kancelária Bianchi • Malach • Tomanová pôsobí od roku 2000, kedy sa jej zakladatelia rozhodli spojiť svoje dlhoročné skúsenosti a ponúkať tak komplexné a kvalitné právne poradenstvo a služby. Kancelária získala v krátkom čase postavenie renomovanej stredne veľkej advokátskej kancelárie v Bratislave. Uznávaná medzinárodná databáza advokátov CHAMBERS AND PARTNERS uvádza našu kanceláriu na 1. mieste v oblasti práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike.
Klientom poskytujeme zmluvné zabezpečenie ich právnych vzťahov, zastupujeme ich v súdnych sporoch, v správnom konaní pred rôznymi (národnými a medzinárodnými) úradmi, pri mimosúdnom riešení sporov a v ďalších špecializovaných oblastiach. Spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami, patentovými zástupcami a daňovými a poradenskými firmami najmä v Európe a Spojených štátoch amerických, vrátane viacerých právnych autorít z univerzitného prostredia.

V našej kancelárii poskytujeme poradenstvo a služby najmä v týchto oblastiach práva:
firemné právo (právo obchodných spoločností)
obchodné právo
medzinárodné obchodné právo
občianske právo
medzinárodné právo súkromné
európske právo
pracovné právo
právo duševného vlastníctva (autorské a priemyselné práva)
verejné obstarávanie
rodinné právo
správne právo
trestné právo

Klienti našej kancelárie využívajú radi aj naše osobitné skúsenosti, ktoré sme nadobudli vo viacerých špeciálnych oblastiach práva:
občianske a obchodné právo – nadobúdanie/kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
verejné obstarávanie
práva na označenia – obchodné mená, ochranné známky, domény, nezapísané označenia
nekalá súťaž a obchodné tajomstvo
softvérové právo
autorské práva a súvisiace práva: práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a zvukoobrazových záznamov, práva rozhlasových a televíznych vysielateľov, kolektívna správa práv, filmové práva
reklama
licencie na know-how
práva z patentov, úžitkových vzorov a dizajnov

Index Profil Náš tím Kontakt